ทำไมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมถึงสำคัญมากในโลกปัจจุบัน?

“การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning; SEL) ไม่เคยเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกคนจำเป็นต้องหันมาเสริมสร้าง เท่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้มาก่อน…”

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การทำงานของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีความฉลาดและซับซ้อน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม ยังไม่ร่วมถึงการแข่งขันที่ดุเดือดในหลายมิติ ความขัดแย้งด้านวิถีชีวิตและคุณค่าส่วนตน ปัญหาความเครียดความวิตกกังวล ทำให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายที่นอกเหนือไปจากความสำเร็จเพียงด้านวิชาการหรือด้านการประกอบอาชีพแล้ว 

ดังนั้น การเร่งบ่มเพาะทักษะทางอารมณ์และสังคม จึงเปรียบเสมือนการแผนที่เดินเรือ ที่ช่วยให้เรามีทักษะในการเผชิญกับความทุกข์ยาก การจัดการกับความเครียด การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองได้ เพื่อช่วยให้เราสามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรแห่งความไม่แน่นอนนี้ได้โดยมีเครื่องมือในการรับมือกับคลื่นลมแรงในมหาสมุทร

::: SEL สำคัญกับใครบ้าง

🟥 นักเรียนและโรงเรียน

SEL ช่วยสร้างรากฐานที่สนับสนุนความสำเร็จของนักเรียนทั้งในด้านการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมในห้องเรียน และความสำเร็จทางวิชาการ เมื่อเด็กๆ มีทักษะทางสังคมและอารมณ์ พวกเขาจะสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น ควบคุมตนเองได้ดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน

🟧 คนทำงานและองค์กร

การสร้างความสัมพันธ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และความกล้าแสดงออก ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทักษะเพื่อความสำเร็จและเป็นทักษะที่หลายองค์กรต้องการอย่างมากจากพนักงานของตนเองในปัจจุบัน

🟨 การใช้ชีวิตและสังคม

SEL มอบเครื่องมือที่จำเป็นแก่ผู้คน ตั้งแต่วัยเด็กจนตลอดช่วงชีวิตของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์เชิงบวก การควบคุมอารมณ์ที่รุนแรง หรือการแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อกันและกัน

::: คีย์สำคัญที่ได้จากงานศึกษาวิจัย

ข้อมูลจาก Committee for Children ได้รวบรวมข้อสรุปจากงานวิจัยต่างที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกของ SEL 

– นักเรียนมีโอกาสน้อยกว่าร้อยละ 42 ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมก้าวร้าวหรือทำร้ายร่างกายผู้อื่น

– นักเรียนที่มีความพิการในโรงเรียนถูกกลั่นแกล้งน้อยลงร้อยละ 20

– อัตราการเลิกเรียนกลางคันลดลง 5–12% ในโรงเรียนที่มีการส่งเสริม SEL

– ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 13% ในกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรม SEL

– นายจ้าง 79% กล่าวว่า SEL เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จในงาน


References:
https://www.cfchildren.org/what-is-social-emotional-learning/
https://www.cfchildren.org/about-us/making-the-case-for-sel/

⁣⁣

Armer Khanachang

Armer Khanachang

Founder at SELminder,

บทความล่าสุด

ระดับการฟังของตัวคุณ อยู่เลเวลไหนกันนะ!? : Otto Scharmar’s 4 Levels of Listening

การรับฟัง คือ การยอมรับที่จะฟัง และการรับฟังไม่ใช่การฟังแค่เฉพาะสิ่งที่เราอยากฟัง แต่เป็นการตั้งใจฟังสิ่งที่อีกฝ่ายอยากพูดหรืออยากสื่อสารออกมา

The Emotion Guidance Scale : เครื่องมือไต่ระดับปรับอารมณ์

Abraham-Hicks: Emotional Guidance Scale (หรือ มาตราส่วนสำหรับวัดระดับอารมณ์) แนวคิดหลักของเครื่องมือตัวนี้คือ การคอยวัดระดับ “อารมณ์” ของตัวเราว่าอยู่ในโซนไหน

กลยุทธ์ 7Cs เพื่อการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งในที่ทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว มันไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาทักษะส่วนตนอีกด้วย