, , , , ,

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมมีสมรรถนะสำคัญ (Competency) อะไรบ้าง?

“โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาขยายขอบเขตไปไกลกว่าความรู้ทางวิชาการ ทักษะชีวิตจึงกลายเป็นคีย์สำคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้…”

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning; SEL) คือกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทั้งทางอารมณ์และสังคม ของคนวัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งมี 5 สมรรถนะหลักที่สำคัญ (Core competency) ซึ่งจำเป็นต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ การเติบโตส่วนบุคคล และความสำเร็จทางสังคม ได้แก่ การตระหนักรู้ในตัวเอง (Self-awareness) การบริหารจัดการตนเอง (Self-management) การตระหนักรู้ทางสังคม (Social awareness) การมีทักษะด้านความสัมพันธ์ (Relationship skills) การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ (Responsibility decision making)

ซึ่งล้วนเป็น 5 คีย์สำคัญที่ช่วยสร้างรากฐานของ SEL และปูทางให้บุคคลสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดภายในตนเองได้ ในบทความนี้ #เพจSELminder จะพาคุณผู้อ่านไปสำรวจ 5 สมรรถนะหลักเหล่านี้ว่ามีอะไรบ้าง และมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรที่สำคัญ ดังนี้

 1. การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness)
 • การรับรู้และบอกอารมณ์
 • การรับรู้จุดแข็ง-จุดอ่อน
 • การรับรู้ความสามารถในตนเอง
 • การเชื่อมโยงความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรม
 1. การบริหารจัดการตนเอง (Self-management)
 • การจัดการอารมณ์
 • การแสดงออกทางบวก
 • การวางแผน
 • การตั้งเป้าหมายและกำกับตนเองเพื่อไปให้ถึง
 1. การตระหนักรู้ทางสังคม (Social awareness)
 • การรับรู้มุมมองผู้อื่น
 • การมี Empathy
 • การเคารพในความแตกต่าง
 • การชื่นชมในความหลากหลาย
 1. ทักษะด้านความสัมพันธ์ (Relationship skills)
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวก
 • การแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
 • การทำงานเป็นทีมและแก้ปัญหาร่วมกัน
 1. การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ (Responsible decision-making)
 • การระบุปัญหาได้
 • การวิเคราะห์สถานการณ์เป็น
 • การเลือกวิธีแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
 • การรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
 • การสะท้อนความคิด

References:
https://casel.org/fundamentals-of-sel/

Armer Khanachang

Armer Khanachang

Founder at SELminder,

บทความล่าสุด

ระดับการฟังของตัวคุณ อยู่เลเวลไหนกันนะ!? : Otto Scharmar’s 4 Levels of Listening

การรับฟัง คือ การยอมรับที่จะฟัง และการรับฟังไม่ใช่การฟังแค่เฉพาะสิ่งที่เราอยากฟัง แต่เป็นการตั้งใจฟังสิ่งที่อีกฝ่ายอยากพูดหรืออยากสื่อสารออกมา

The Emotion Guidance Scale : เครื่องมือไต่ระดับปรับอารมณ์

Abraham-Hicks: Emotional Guidance Scale (หรือ มาตราส่วนสำหรับวัดระดับอารมณ์) แนวคิดหลักของเครื่องมือตัวนี้คือ การคอยวัดระดับ “อารมณ์” ของตัวเราว่าอยู่ในโซนไหน

กลยุทธ์ 7Cs เพื่อการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งในที่ทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว มันไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาทักษะส่วนตนอีกด้วย