, , , , ,

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมคืออะไร!?


“ทุกคนมีพลังในตัวเอง – พลังที่จะเข้าใจและจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และรับมือกับความท้าทายในชีวิตด้วยความยืดหยุ่น” พลังทั้งหมดนี้ถูกปลูกฝังผ่านการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning; SEL)


คำถามยอดฮิตที่หลายคนมักสงสัย คือ แท้จริงแล้วการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning) หรือที่เรียกกันอย่างง่ายๆ ว่า SEL คืออะไรกันแน่..? จุดเริ่มต้นของ SEL มาจากการร่วมตัวกันของนักการศึกษา นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา ในนาม Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning; CASEL โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษา ค้นคว้า และสนับสนุนพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการขยายไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ด้วย (Lifelong learning) ซึ่งองค์กร CASEL ได้ให้นิยามความหมายของ การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning; SEL) ไว้ดังนี้


“กระบวนการเรียนรู้ (process) และพัฒนา (develop) 🡪 ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และเจตคติ (attitudes) ทั้งทางอารมณ์และสังคมของคนวัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่” 

CASEL (https://casel.org/)


ซึ่งในกระบวนการการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning; SEL) ก็สามารถแยกย่อยออกเป็น 2 ทักษะสำคัญได้

  1. ทักษะทางอารมณ์ (Emotional) คือ ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์-ความคิดตนเอง (Self-awareness) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของตนเอง (Self-management) และความสามารถในการรับผิดชอบในสิ่งตนเองได้ตัดสินใจ (Responsible decision-making)
  2. ทักษะทางสังคม (Social) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Social awareness) ความสามารถในการสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ์ทั้งทางคำพูดและไม่ใช่คำพูด (Relationship Skills) 

ดังนั้น – เราจึงสามารถสรุปเป็นข้อความสั้นๆ ง่ายๆ ได้คือ  “Social and Emotional Learning คือ กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทั้งทางอารมณ์และสังคม ของคนวัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่” นั่นเอง


ผู้เรียบเรียง: อาร์ม – สุขพิชัย
#เพจselminder
 
References:
https://casel.org/fundamentals-of-sel/
https://www.futurelearn.com/info/blog/what-is-social-emotional-learning

Armer Khanachang

Armer Khanachang

Founder at SELminder,

บทความล่าสุด

ระดับการฟังของตัวคุณ อยู่เลเวลไหนกันนะ!? : Otto Scharmar’s 4 Levels of Listening

การรับฟัง คือ การยอมรับที่จะฟัง และการรับฟังไม่ใช่การฟังแค่เฉพาะสิ่งที่เราอยากฟัง แต่เป็นการตั้งใจฟังสิ่งที่อีกฝ่ายอยากพูดหรืออยากสื่อสารออกมา

The Emotion Guidance Scale : เครื่องมือไต่ระดับปรับอารมณ์

Abraham-Hicks: Emotional Guidance Scale (หรือ มาตราส่วนสำหรับวัดระดับอารมณ์) แนวคิดหลักของเครื่องมือตัวนี้คือ การคอยวัดระดับ “อารมณ์” ของตัวเราว่าอยู่ในโซนไหน

กลยุทธ์ 7Cs เพื่อการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งในที่ทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว มันไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาทักษะส่วนตนอีกด้วย