,

3 องค์ประกอบสำคัญ ที่ส่งผลต่อการตระหนักรู้ในตนเอง


“ความตระหนัก เป็นพฤติกรรมทางด้านอารมณ์หรือความรู้สึก” ความตระหนัก (Awareness) มีลักษณะเกือบคล้ายกับความรู้ (Knowledge) แตกต่างกันตรงที่ ความรู้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่มนุษย์ได้มีการรวบรวมเก็บสะสมไว้ ดังนั้น ความรู้จึงเกี่ยวข้องกับข้อมูล ความจำ หรือความระลึกได้ // ส่วนความตระหนักรู้ เป็นความสำนึกซึ่งบุคคลเคยมีการรับรู้มาก่อน เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจึงเกิดความสำนึกขึ้น ดังนั้น ความตระหนักรู้ในตนเอง จึงเป็นเรื่องของการรับรู้ รู้สึก หรือฉุกคิดต่อตนเอง บุคคล หรือสิ่งแวดล้อมในขณะนั้น (Bloom and Faculty, 1971: 273)

ดังนั้น องค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อการตระหนักรู้ในตนเอง จึงประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1. ด้านความคิด (Thoughts)

เป็นกระบวนการทางการคิดที่บุคคลแต่ละคนใช้เป็นแนวทางในการรับรู้ แปลความและโต้ตอบ ซึ่งทำให้แต่ละบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่างกัน / รวมทั้งด้านค่านิยม (Values) เป็นสิ่งที่บุคคลยึดมั่นเป็นแนวคิด เป็นความเชื่อ เป็นแรงจูงใจ หรือเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้บุคคลสามารถตัดสินใจเลือกเป็นแนวทางดำเนินชีวิตของตน

2. ด้านอารมณ์ความรู้สึก (Emotions/Feelings)

เป็นการรู้จักและเข้าใจอารมณ์ของตนเองตามความเป็นจริงว่ากำลังอยู่ในภาวะอารมณ์ความรู้สึกใดและทำไมจึงรู้สึกเช่นนั้น

3. ด้านพฤติกรรม (Behaviors)

เป็นการรู้จักและเข้าใจตนเองเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะต่าง ๆ ภายในตัวบุคคล การแสดงออก และพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคล เช่น ลักษณะทางด้านร่างกาย ลักษณะท่าทาง อุปนิสัย และการปรับตัว


ผู้เรียบเรียง: อาร์ม สุขพิชัย
เพจ SELminder

Armer Khanachang

Armer Khanachang

Founder at SELminder,

บทความล่าสุด

ระดับการฟังของตัวคุณ อยู่เลเวลไหนกันนะ!? : Otto Scharmar’s 4 Levels of Listening

การรับฟัง คือ การยอมรับที่จะฟัง และการรับฟังไม่ใช่การฟังแค่เฉพาะสิ่งที่เราอยากฟัง แต่เป็นการตั้งใจฟังสิ่งที่อีกฝ่ายอยากพูดหรืออยากสื่อสารออกมา

The Emotion Guidance Scale : เครื่องมือไต่ระดับปรับอารมณ์

Abraham-Hicks: Emotional Guidance Scale (หรือ มาตราส่วนสำหรับวัดระดับอารมณ์) แนวคิดหลักของเครื่องมือตัวนี้คือ การคอยวัดระดับ “อารมณ์” ของตัวเราว่าอยู่ในโซนไหน

กลยุทธ์ 7Cs เพื่อการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งในที่ทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว มันไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาทักษะส่วนตนอีกด้วย