,

ตระหนักรู้ภายในตนเอง VS. ตระหนักรู้ภายนอกตนเอง


การตระหนักรู้ในตนเอง คือ ความสามารถในการเข้าใจตนเอง (ability to understand yourself) แล้วเราต้องเข้าใจตนเองอย่างไร? การศึกษาของ Dr. Tasha Eurich กล่าวว่ามี 2 ด้านที่ต้องพัฒนาคือ การตระหนักรู้ตนเองภายใน และการตระหนักรู้ตนเองภายนอก

1) การตระหนักรู้ตนเองภายใน (internal self-awareness) คือ การรู้หรือเข้าใจที่เกิดจากการมองกลับเข้ามาที่ตัวเราเองเป็นหลัก ว่าเรามีความคิดอย่างไร มีความรู้สึกอย่างไร และมีค่านิยมภายในอะไร ตลอดจนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตัวเราอย่างไร

2) การตระหนักรู้ตนเองภายนอก (external self-awareness) คือ การรู้หรือเข้าใจว่าผู้อื่นมองตัวเราอย่างไร (งานเขียนในหนังสือ Insight ของ Dr. Tasha Eurich กล่าวว่า คนที่ตระหนักรู้ตนเองจากภายนอก อาจไม่ตระหนักรู้ตนเองจากภายในด้วยเสมอไป การวิจัยแสดงให้เห็นว่าทั้งสองด้านนี้ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน)


ผู้เรียบเรียง: อาร์ม สุขพิชัย
เพจ SELminder

References:
https://myquestionlife.com/self-awareness-course/
https://www.forbes.com/sites/jeffkauflin/2017/05/10/only-15-of-people-are-self-aware-heres-how-to-change/?sh=5e8a9202b8c2

Armer Khanachang

Armer Khanachang

Founder at SELminder,

บทความล่าสุด

ระดับการฟังของตัวคุณ อยู่เลเวลไหนกันนะ!? : Otto Scharmar’s 4 Levels of Listening

การรับฟัง คือ การยอมรับที่จะฟัง และการรับฟังไม่ใช่การฟังแค่เฉพาะสิ่งที่เราอยากฟัง แต่เป็นการตั้งใจฟังสิ่งที่อีกฝ่ายอยากพูดหรืออยากสื่อสารออกมา

The Emotion Guidance Scale : เครื่องมือไต่ระดับปรับอารมณ์

Abraham-Hicks: Emotional Guidance Scale (หรือ มาตราส่วนสำหรับวัดระดับอารมณ์) แนวคิดหลักของเครื่องมือตัวนี้คือ การคอยวัดระดับ “อารมณ์” ของตัวเราว่าอยู่ในโซนไหน

กลยุทธ์ 7Cs เพื่อการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งในที่ทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว มันไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาทักษะส่วนตนอีกด้วย