Blog Name

A short description introducing your blog so visitors know what type of posts they will find here.

ระดับการฟังของตัวคุณ อยู่เลเวลไหนกันนะ!? : Otto Scharmar’s 4 Levels of Listening

การรับฟัง คือ การยอมรับที่จะฟัง และการรับฟังไม่ใช่การฟังแค่เฉพาะสิ่งที่เราอยากฟัง แต่เป็นการตั้งใจฟังสิ่งที่อีกฝ่ายอยากพูดหรืออยากสื่อสารออกมา

กลยุทธ์ 7Cs เพื่อการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งในที่ทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว มันไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาทักษะส่วนตนอีกด้วย

ฝึกใช้คำถามทรงพลังกับตัวเอง ผ่านการรีวิวชีวิตช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

คนจะคิดเมื่อถูกตั้งคำถาม (ไม่ว่าถามตนเอง หรือถูกผู้อื่นถาม) ถ้าถูกตั้งคำถามน้อย คนก็จะคิดน้อยไปด้วย… เมื่อคิดน้อยการกระทำก็เปลี่ยนน้อย

ฝึกตั้งคำถามทรงพลัง (The Power Questions) ปลุก Awareness ทั้งผู้ถามและผู้ตอบ

คำถามทรงพลัง (The Power Questions) คือ คำถามที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวผู้ถามและผู้ตอบ เป็นคำถามปลายเปิด หรือ Open Question ที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จากความคิดหรือความรู้สึกของตัวผู้ตอบเอง