Knowledge Hub​

สำรวจลึกไปกับศูนย์ความรู้และข้อมูลเชิงลึกของเรา ที่มีรากฐานมาจากการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคม
(Social and emotional learning – SEL)

ที่นี่.. เราแบ่งปันบทความ วิดีโอ อินโฟกราฟิก และมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มความเข้าใจของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ขอให้คุณสนุกไปกับการผจญภัยบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

ฝึกตั้งคำถามทรงพลัง (The Power Questions) ปลุก Awareness ทั้งผู้ถามและผู้ตอบ

คำถามทรงพลัง (The Power Questions) คือ คำถามที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวผู้ถามและผู้ตอบ เป็นคำถามปลายเปิด หรือ Open Question ที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จากความคิดหรือความรู้สึกของตัวผู้ตอบเอง

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมคืออะไร!?

“ทุกคนมีพลังในตัวเอง – พลังที่จะเข้าใจและจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และรับมือกับความท้าทายในชีวิตด้วยความยืดหยุ่น” พลังทั้งหมดนี้ถูกปลูกฝังผ่านการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมมีสมรรถนะสำคัญ (Competency) อะไรบ้าง?

“โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาขยายขอบเขตไปไกลกว่าความรู้ทางวิชาการ ทักษะชีวิตจึงกลายเป็นคีย์สำคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้…”