Knowledge Hub​

สำรวจลึกไปกับศูนย์ความรู้และข้อมูลเชิงลึกของเรา ที่มีรากฐานมาจากการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคม
(Social and emotional learning – SEL)

ที่นี่.. เราแบ่งปันบทความ วิดีโอ อินโฟกราฟิก และมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มความเข้าใจของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ขอให้คุณสนุกไปกับการผจญภัยบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

ตระหนักรู้ภายในตนเอง VS. ตระหนักรู้ภายนอกตนเอง

การตระหนักรู้ในตนเอง คือ ความสามารถในการเข้าใจตนเอง (ability to understand yourself) แล้วเราต้องเข้าใจตนเองอย่างไร? การศึกษาของ Dr. Tasha Eurich กล่าวว่ามี 2 ด้านที่ต้องพัฒนาคือ การตระหนักรู้ตนเองภายใน และภายนอก

3 องค์ประกอบสำคัญ ที่ส่งผลต่อการตระหนักรู้ในตนเอง

“ความตระหนัก เป็นพฤติกรรมทางด้านอารมณ์หรือความรู้สึก” ความตระหนัก มีลักษณะเกือบคล้ายกับความรู้ แตกต่างกันตรงที่ ความรู้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดในเรื่องต่างๆ

90% ของผู้คนขาด Self-Awareness!

90% ของผู้คนเชื่อว่าพวกเขาตระหนักรู้ในตนเอง แต่ในความเป็นจริงมีไม่ถึง 10-15% เท่านั้นที่ตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริง… จากข้อมูลของ Dr. Tasha Eurich นักจิตวิทยาองค์กรและผู้เขียนหนังสือ Insight

Grammarly

เครื่องมือฟรี ช่วยแก้ไข Grammar ภาษาอังกฤษให้สละสลวย ทั้งอีเมลธุรกิจ หรือเขียนรายงานก็ทำได้

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมคืออะไร!?

“ทุกคนมีพลังในตัวเอง – พลังที่จะเข้าใจและจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และรับมือกับความท้าทายในชีวิตด้วยความยืดหยุ่น” พลังทั้งหมดนี้ถูกปลูกฝังผ่านการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมมีสมรรถนะสำคัญ (Competency) อะไรบ้าง?

“โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาขยายขอบเขตไปไกลกว่าความรู้ทางวิชาการ ทักษะชีวิตจึงกลายเป็นคีย์สำคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้…”

ทำไมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมถึงสำคัญมากในโลกปัจจุบัน?

“การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning; SEL) ไม่เคยเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกคนจำเป็นต้องหันมาเสริมสร้าง เท่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้มาก่อน…”

9 เทคนิคง่ายๆ ประยุกต์ใช้ SEL ในการเริ่มต้นเช้าวันใหม่

หนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการบูรณาการ SEL หรือการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเข้าไป คือ ช่วงเริ่มต้นเช้าวันใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนกับตนเอง หรือประยุกต์ใช้กับคนรอบตัว (เช่นกับนักเรียนในชั้นเรียน)