#WeAreSelminder

“ผมเชื่อว่าอารมณ์ ความรู้สึก และความนึกคิดของตัวเรา… ส่งผลกระทบต่อทุกด้านของการใช้ชีวิต ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม…

ฉะนั้น เรื่องเดียวที่เราสนใจคือ การพัฒนาทักษะ ทางอารมณ์และสังคม”

– สุขพิชัย คณะช่าง: Founder at SELminder

We Believe

“ผมเชื่อว่า ทักษะทางอารมณ์และสังคม ทำให้เราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่มีความสมดุล ทั้งด้านวิชาการ, อารมณ์, และสังคม ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน”

ผมได้ยินแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and emotional learning – SEL)
เมื่อครั้งศึกษาหลักสูตรปริญญาโทพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ลุกลามส่งผลกระทบต่อนักเรียนทั่วโลก โดยเฉพาะในเด็กไทยที่ประสบกับภาวะ Learning Loss
ทำให้การเรียนรู้ด้านวิชาการต้องหยุดชะงัก และพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมของเด็กขาดหายไปด้วย

ผมจึงเกิดคำถามว่า “ในฐานะนักการศึกษาเราจะช่วยหรือพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมของนักเรียนได้อย่างไร?”
ผมจึงทำการค้นคว้าข้อมูลและพบแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and emotional learning – SEL)
ซึ่งงานวิจัยมากมายทั่วโลกสะท้อนผลลัพธ์เชิงบวกทั้งในด้านการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในห้องเรียนและเพิ่มความสุขในการใช้ชีวิตนอกห้องเรียนด้วย
ซึ่งเมื่อผมค้นคว้าข้อมูลให้ลึกขึ้นไปอีกก็พบว่า การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and emotional learning – SEL)
นอกจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนแล้ว ยังสำคัญกับผู้ใหญ่ คนทำงาน องค์กร และการใช้ชีวิตในสังคมด้วย

ดังนั้น การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and emotional learning – SEL) จึงเหมือนเป็นเครื่องมือที่จำเป็น
แก่บุคคลทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กจนตลอดช่วงชีวิตของบุคคลนั้นๆ ผ่าน 5 คุณลักษณะสำคัญ ได้แก่
การตระหนักรู้ตนเอง (Self-awareness) การบริหารจัดการตนเอง (Self-management)
การตระหนักรู้ทางสังคม (Social awareness) การมีทักษะด้านความสัมพันธ์ (Relationship skills)
และการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ (Responsibility decision making)

We Value

North Star

ให้เป้าหมายนำทาง

  • Connecting to the vision: รู้ชัดว่าต้องการอะไร
  • Decision-making aligned with the North Star: ทำไมต้องการสิ่งนั้น
  • Take ownership and Accountability: จะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับสิ่งนั้น

Open

เปิดรับอย่างเปิดใจ

  • Active listening: เปิดใจเพื่อรับฟังอย่างตั้งใจ
  • Welcoming feedback: เปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการฟีดแบ็ค
  • Embracing diversity: เปิดรับความคิด มุมมองที่หลากหลาย

Willpower

เติมพลังภายในไดร์ฟตนเอง

  • Goal setting with purpose: ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย
  • Developing growth habits: ส่งเสริมการพัฒนานิสัยเชิงบวก
  • Resilience: ยืดหยุ่นเมื่อเจอปัญหา และกลับมาได้เร็วเมื่อล้มเหลว

เราใช้ North Star กำหนดทิศทางเพื่อให้ทีมมุ่งหน้าไปที่เป้าหมายสูงสุด
ในขณะเดียวกันเราก็ Open เปิดรับอย่างเปิดใจในมุมมองและความคิดที่หลากหลาย
และสุดท้ายเราให้ความสำคัญกับ Willpower พลังใจภายในตนเองเพื่อให้ทีมเกิดความมุ่งมั่น
ยืดหยุ่น และกลับมาได้เมื่อล้มเหลว

Our Vision / Mission

“Empowered individuals navigating life’s complexities
with mindful awareness, open to diverse input and output impactful action”

“ผู้คนเข้าใจและประยุกษ์ใช้ทักษะทางอารมณ์และสังคม
(Social and Emotional Learning) ในชีวิตประจำวันได้”