Trusted by

OUR SOLUTIONS

หลักสูตรและการบรรยาย

ออกแบบและจัดทำหลักสูตร
การบรรยาย สัมมนา

Training & Workshop

จัดฝึกอบรมภายในองค์กร
โรงเรียน หรือ หน่วยงาน

ออกแบบและจัดทำสื่อ

ออกแบบและจัดทำสื่อ
ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

OUR FRAMWORK

“เราเชื่อว่าความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของตัวเรา ส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม”

3A Framework คือ กรอบการพัฒนาบุคคลแบบองค์รวม
ซึ่งโฟกัสโดยเฉพาะในด้านของความคิด อารมณ์และความรู้สึก ผ่านกระบวนการ 3 ขั้นตอน
การตระหนักรู้ (Awareness) การได้มา (Acquisition) การพัฒนาและก้าวหน้า (Advancement)

AWARENESS

: : ตระหนักรู้ : :

Awakening

ความรู้ใดที่ควรได้ ทัศนคติใดที่ควรมี ทักษะใดที่ควรฝึก และลักษณะนิสัยใดที่ควรสร้าง

Engagement Strategies

การส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก การตั้งคำถาม การอภิปราย และการมีส่วนร่วม

Skill Assessment

การวัดทักษะเดิมที่มี และการปรับแต่ง ประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้อง กับทักษะใหม่

Setting Expectations

การระบุนิสัยที่ต้องการปรับเปลี่ยน และการตั้งเป้าหมายนิสัยใหม่ที่อยากสร้างให้เกิดขึ้น

ACQUISITION

: : ได้มา : :

In-Depth Learning

เจาะลึกแนวคิดและทฤษฎีในการเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม

Positive Reinforcement

บรรยากาศการเรียนรู้การทำงานกลุ่ม การเสริมแรงเชิงบวก และการทำให้เกิดพฤติกรรมซ้ำ

Hands-On Workshops

เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ช่วยให้เกิดการพัฒนารอบด้าน ทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ

Reflection

การสะท้อนคิดและถอดบทเรียน เพื่อประเมินความก้าวหน้าของตนเอง
และตั้งเป้าหมาย

ADVANCEMENT

: : พัฒนาและก้าวหน้า : :

Transfer of Knowledge

ถ่ายโอนประสบการณ์จากการฝึกอบรม เช่น ความรู้ ทักษะ และกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติงานจริง

Sustaining a Positive Attitude

รักษาทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Feedback Mechanism

กลไกการทบทวน การฟีดแบ็กตนเอง รวมทั้งการชมเชยและการให้รางวัล

Integration into Routine

การบูรณาการทักษะที่ได้รับใหม่เข้าไปในชีวิตประจำวัน อยู่ในกิจวัตรประจำวัน

Start aware, Act responsibly

LATEST POST

ระดับการฟังของตัวคุณ อยู่เลเวลไหนกันนะ!? : Otto Scharmar’s 4 Levels of Listening

การรับฟัง คือ การยอมรับที่จะฟัง และการรับฟังไม่ใช่การฟังแค่เฉพาะสิ่งที่เราอยากฟัง แต่เป็นการตั้งใจฟังสิ่งที่อีกฝ่ายอยากพูดหรืออยากสื่อสารออกมา

กลยุทธ์ 7Cs เพื่อการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งในที่ทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว มันไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาทักษะส่วนตนอีกด้วย

ฝึกใช้คำถามทรงพลังกับตัวเอง ผ่านการรีวิวชีวิตช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

คนจะคิดเมื่อถูกตั้งคำถาม (ไม่ว่าถามตนเอง หรือถูกผู้อื่นถาม) ถ้าถูกตั้งคำถามน้อย คนก็จะคิดน้อยไปด้วย… เมื่อคิดน้อยการกระทำก็เปลี่ยนน้อย

ฝึกตั้งคำถามทรงพลัง (The Power Questions) ปลุก Awareness ทั้งผู้ถามและผู้ตอบ

คำถามทรงพลัง (The Power Questions) คือ คำถามที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวผู้ถามและผู้ตอบ เป็นคำถามปลายเปิด หรือ Open Question ที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จากความคิดหรือความรู้สึกของตัวผู้ตอบเอง

ดูเหมือนฟังแต่ไม่ได้ฟัง สาเหตุเกิดจากอะไร

ข้อมูลจากการศึกษาของ International Listening Association พบว่า เราจดจำเรื่องราวหลังจากพูดคุยกับใครสักคนได้เพียง 25% เท่านั้นเอง นั่นแปลว่ามากกว่า 75% ของเวลาทั้งหมด เราไม่ได้ฟัง!

เหตุใดการฟังอย่างตั้งใจ (active listening) หรือการรับฟังอย่างจดจ่อจึงเป็นเรื่องท้าทายจนถึงขั้นยากสำหรับบางคนนัก?

การฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) คืออะไร? ฝึกฝนอย่างไรดี?

ผลการศึกษาพบว่าคนทั่วไปตั้งใจฟังผู้พูดเพียง 45% เท่านั้น ส่วนที่เหลือใช้เวลาไปกับการทำสิ่งอื่นไปพร้อมๆ หรือกำลังคิดคำตอบที่จะโต้ตอบกลับไป การฟังอย่างตั้งใจ (Active listening) คือ การฟังที่ผู้ฟัง “ตั้งใจรับฟัง” สิ่งที่ผู้พูดสื่อสารออกมาทั้งทางคำพูดและไม่ใช่คำพูด

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) คืออะไร? มีองค์ประกอบอะไรบ้าง?

หากคุณเป็นคนที่ไม่ได้ตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าหรืออยู่ในถ้ำที่ห่างไกลผู้คน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อย่างไรคุณก็ “ต้องพูด ต้องฟัง ต้องติดต่อกับผู้อื่น” คำถามที่น่าสนใจคือ “ทุกวันนี้เราพูด เราฟัง เราติดต่อกับผู้คนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) อยู่หรือเปล่า?

ตระหนักรู้ภายในตนเอง VS. ตระหนักรู้ภายนอกตนเอง

การตระหนักรู้ในตนเอง คือ ความสามารถในการเข้าใจตนเอง (ability to understand yourself) แล้วเราต้องเข้าใจตนเองอย่างไร? การศึกษาของ Dr. Tasha Eurich กล่าวว่ามี 2 ด้านที่ต้องพัฒนาคือ การตระหนักรู้ตนเองภายใน และภายนอก

3 องค์ประกอบสำคัญ ที่ส่งผลต่อการตระหนักรู้ในตนเอง

“ความตระหนัก เป็นพฤติกรรมทางด้านอารมณ์หรือความรู้สึก” ความตระหนัก มีลักษณะเกือบคล้ายกับความรู้ แตกต่างกันตรงที่ ความรู้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดในเรื่องต่างๆ

90% ของผู้คนขาด Self-Awareness!

90% ของผู้คนเชื่อว่าพวกเขาตระหนักรู้ในตนเอง แต่ในความเป็นจริงมีไม่ถึง 10-15% เท่านั้นที่ตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริง… จากข้อมูลของ Dr. Tasha Eurich นักจิตวิทยาองค์กรและผู้เขียนหนังสือ Insight

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมคืออะไร!?

“ทุกคนมีพลังในตัวเอง – พลังที่จะเข้าใจและจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และรับมือกับความท้าทายในชีวิตด้วยความยืดหยุ่น” พลังทั้งหมดนี้ถูกปลูกฝังผ่านการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมมีสมรรถนะสำคัญ (Competency) อะไรบ้าง?

“โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาขยายขอบเขตไปไกลกว่าความรู้ทางวิชาการ ทักษะชีวิตจึงกลายเป็นคีย์สำคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้…”

ทำไมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมถึงสำคัญมากในโลกปัจจุบัน?

“การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning; SEL) ไม่เคยเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกคนจำเป็นต้องหันมาเสริมสร้าง เท่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้มาก่อน…”